Tietosuoja

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) – yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1. Rekisterin nimi
Työntekijärekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Metallityö Vainio Oy Parkatintie 38, 74120 Iisalmi // YSAKO Oy Koneistuskuja 1, 74120 Iisalmi

3. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Sari Vainio, sari.vainio@mvainio.fi puh. 040-5091771

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, työsuhde, rekrytoinnit
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Metallityö Vainio Oy:n työntekijöiden rekrytoinnin, työsuhdeasioiden ja niihin liittyvien työnantajavelvotteiden hoito.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää tiedot palvelusuhteessa olevista henkilöistä: palkansaajat ja palkkionsaajat
Rekisteriin tallennetaan

 • Henkilön perustiedot (mm. nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot)
 • Palvelusuhteen tiedot
 • mahdollinen työhakemus ja ansioluettelo
 • Maksatukseen liittyvät tiedot (mm. tilinumero, palkkaustekijät, ammattiliiton jäsenyys)
 • Kehityskeskustelujen tiedot
 • Tiedot koulutuksista ja pätevyyksistä
 • Työajan seuranta ja vuosilomatiedot
 • Työajan kohdennustiedot
 • Matka- ja kululaskut
 • Työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot
 • Työhyvinvointikyselyt

Tietojen säilytysaika: säilytetään pysyvästi/ 10v

6. Säännönmukaiset tietolähteet
* Rekisteröidyltä itseltään
* Rekisteröidyn esimies / työnjohto

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja työntekijöiden henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja, kuten verottajalle, eläkeyhtiöille, vakuutusyhtiöille tai työnantajaliitolle ja vastaaville. Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimella, niiden fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriiittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 1. Sähköinen aineisto
  Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä tai muu henkilö. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsy on rajoitettu ja käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, joka sijaitsee Suomessa.
 2. Manuaalinen aineisto
  Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavlilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tarkastuspyyntö osoitetaan kohdan 3 rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).